Opublikowane na WODGiK Rzeszów (http://www.wodgik.rzeszow.pl/)

Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


Wniosek o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  wzór wniosku
Na podstawie art. 40a i 40b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 276,284, 782, z późn. zm.), w związku § 18.1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1183), w związku z § 1 ust.2 Rozporządzenia Ministra Rozwojui z dnia
28 lipca 2020 r w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji  (Dz.U. z 2020 r., poz. 132) , udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się odpłatnie na podstawie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu.

 

Wniosek można złożyć w formie:


a)        pisemnej,

Uwaga: nie będą realizowane wnioski przesłane faksem !

b)        dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art.3, pkt.1 lub pkt.2 ustawy z dnia 18 września 2001 roku, o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r., poz.262),

c)        dokumentu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art.3, pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
           (t.j. Dz.U. z 2017 r. , poz.570).

 

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z udostępnianiem materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prosimy o kontakt:

tel: (17) 743-32-93

 

email: wodgik@wodgik.rzeszow.pl, mapy@wodgik.rzeszow.pl

Adres źródła: http://www.wodgik.rzeszow.pl/sposob-zalatwiania-spraw/udostepnienie-materialow-wojewodzkiego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego