Opublikowane na WODGiK Rzeszów (http://www.wodgik.rzeszow.pl/)

Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla organów administracji publicznej w celu realizacji zadania publicznego.


Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym [wzór wniosku]


Na podstawie art. 40a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 276,284, 782, z późn. zm.),  art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzenne (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1382), art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.570.), organy administracji publicznej w celu realizacji zadania publicznego mogą zwrócić się wnioskiem do Marszałka Województwa Podkarpackiego o bezpłatne udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. 2005 r. Nr 205, poz. 1692) 

Warunki:

-   Wnioskodawca musi być organem administracji publicznej lub podmiotem, któremu zlecono lub powierzono realizację zadania publicznego (upoważnienie innych podmiotów może dotyczyć wyłącznie odbioru danych).

-   Wniosek musi wskazywać cel publiczny, przy realizacji którego niezbędne jest posiadanie wnioskowanych danych, co oznacza, że musi zostać podany przepis prawa, z którego wynika wykonywane zadanie. (Organ udostępnia dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanego we wniosku zadania publicznego).

-   Wniosek musi zawierać wszystkie elementy wymienione w Rozporządzeniu w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

-   Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych
w ww. aspektach.


Wniosek do Marszałka Województwa Podkarpackiego można złożyć w formie:

a)        pisemnej,

b)        dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art.3, pkt.1 lub pkt.2 ustawy z dnia 18 września 2001 roku, o podpisie elektronicznym  (Dz.U.2013, poz.262),

c)        dokumentu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art.3, pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  
           (Dz.U.2013, poz.235).

 

UWAGA  
Przykład wypełnienia wniosku [przykładowy wniosek]
Celem uniknięcia błędów formalnych przed złożeniem wniosku zaleca się uzgodnić jego treść z pracownikiem WODGiK Rzeszów

tel: (17) 743-32-93

email: wodgik@wodgik.rzeszow.pl
Adres źródła: http://www.wodgik.rzeszow.pl/sposob-zalatwiania-spraw/udostepnienie-materialow-wojewodzkiego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-dla-organow-administracji-publicznej-w-celu-realizacji-zadania-publicznego