Opublikowane na WODGiK Rzeszów (http://www.wodgik.rzeszow.pl/)

Zgłoszenie pracy geodezyjnej/kartograficznej, zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych.


1. Zgłoszenie prac geodezyjnych [wzór wniosku]

2. Zgłoszenie prac kartograficznych [wzór wniosku]

3. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych [wzór wniosku]


Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac
oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U.2014, poz. 924), zgłoszenia prac i zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac należy składać na formularzach.Formularze można złożyć w formie:


a)        pisemnej,

b)        dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art.3, pkt.1 lub pkt.2 ustawy z dnia 18 września 2001 roku, o podpisie elektronicznym (Dz.U.2013, poz.262),

c)        dokumentu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art.3, pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
           (Dz.U.2013, poz.235).W przypadku pytań i wątpliwości  prosimy o kontakt:

tel: (17) 862-74-71 w. 197

tel/fax: (17) 852-59-57

email: wodgik@wodgik.rzeszow.pl

 


Adres źródła: http://www.wodgik.rzeszow.pl/sposob-zalatwiania-spraw/zgloszenie-pracy-geodezyjnej-kartograficznej-zawiadomienie-o-wykonaniu-zgloszonych-prac-geodezyjnych-kartograficznych