Opublikowane na WODGiK Rzeszów (http://www.wodgik.rzeszow.pl/)

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy     z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.     Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wodgik.rzeszow.pl.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   


Ewentualne problemy z dostępnością strony internetowej mogą wynikać z:


WyłączeniaPrzygotowanie deklaracji w sprawie dostępności    

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny w oparciu o walidatory (WAVE oraz Utilitia)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie    dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2    miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:


 

    "Nazwa organu odwoławczego" oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


Siedziba WODGiK w Rzeszowie mieści się w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 4.

Usytuowanie budynku blisko centrum umożliwia dostęp środkami komunikacji publicznej lub korzystanie z parkingów ogólnodostępnych, strefy parkowania z dedykowanymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

Do tej siedziby Urzędu od strony ul. Lubelskiej można dojechać autobusami linii: 5, 8, 9, 12, 13, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 37, 41, 51, 53, 55, 59.

Do budynku prowadzi wejście główne od ulicy Lubelskiej, odpowiednio utwardzone o wymaganej szerokości.

Wejście znajduje się na poziomie chodnika umożliwiające swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim, dziecięcym czy z bagażem podróżnym.

Drzwi do budynku nie otwierają się automatycznie.

Na parkingu od ulicy Lubelskiej wydzielone i oznakowane są miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Krawężniki uliczne wykonano jako wtopione, umożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim, dziecięcym czy z bagażem podróżnym.
Na wszystkie kondygnacje budynku niepełnosprawny może dostać się 3 windami, z których dwie usytuowane są przy wejściu głównym i jedna z nich umożliwia zjazd do części podpiwniczonej, w której znajdują się archiwa, główna winda osobowa wyposażona w informację głosową oraz podświetlane przyciski z wypukłymi oznaczeniami.
Na każdej kondygnacji budynku urządzono pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych wraz z instalacją przyzywającą, wyposażone w urządzenia umożliwiające z korzystania przy niskim poziomie wysiłku fizycznego (klamki/dźwignie, które bez wysiłku można nacisnąć pięścią lub łokciem).

Adres źródła: http://www.wodgik.rzeszow.pl/deklaracja-dostepnosci