Opublikowane na WODGiK Rzeszów (http://www.wodgik.rzeszow.pl/)

Układy współrzednych


Układy współrzędnych płaskich prostakatnych występujące na mapach topograficznych i tematycznych
 

NAZWA 

OPIS

ZASTOSOWANIE

PL-LAEA

odwzorowanie azymutalne ukośne, równopowierzchniowe Lamberta; elipsoida GRS 80

Stosowany na potrzeby analiz przestrzennych i sprawozdawczości na poziomie ogólnoeuropejskim.

PL-LCC

odwzorowanie stożkowe sieczne, równokątne Lamberta; 1 pas równoleżnikowy (35°-65°N); elipsoida GRS 80

Stosowany na potrzeby wydawania map w skali 1:500 000 i w mniejszych skalach.

PL-UTM

odwzorowanie walcowe, poprzeczne, równokątne Merkatora; walec sieczny do elipsoidy symetrycznie do południka osiowego danej strefy; 3 strefy 6°, elipsoida GRS 80; południki osiowe 15°E, 21°E, 27°E oznaczone odpowiednio numerami 33, 34, 35

Stosowany na potrzeby wydawania map w skach od  1: 10 000 do 1: 250 000, wydawania map morskich oraz wydawania map przeznaczonych na potrzeby bezpieczństwa i obronnosci państwa.

PL-1992

odwzorowanie walcowe, poprzeczne, wiernokątne Gauss-Krűger; walec styczny w południku osiowym danej strefy,

1 strefa; elipsoida GRS 80; południk osiowy 19° E

Stosowany w innych niż powyżej pracach geodezyjnych i kartograficznych oraz w systemach informacji o terenie.

PL-2000"

odwzorowanie walcowe poprzeczne wiernokątne Gauss-Krűger; walec styczny w południku osiowym danej strefy,

4 strefy 3°; elipsoida GRS 80; 15°E, 18°E, 21°E, 24°E oznaczone odpowiednio numerami 5, 6, 7, 8

Stosowany na potrzeby wykonywania map w skalach większych od 1: 10 000, w szczególności mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej.

WGS84

odwzorowanie UTM, 2 strefy 6°, elipsoida WGS 84

W pracach, w których wymagana dokładność określenia współrzędnych nie przekracza 1 m.

1942

odwzorowanie Gauss-Krűger; 2 strefy 6°; elipsoida Krasowskiego

Układ był stosowany w pracach geodezyjnych i kartograficznych.

1965

odwzorowanie quasi-stereograficzne płaszczyznowe, ukośne, wiernokątne elipsoidy 4 strefy i odwzorowanie

Gauss-Krűger 1 strefa , elipsoida Krasowskiego

Układ był stosowany w pracach geodezyjnych i kartograficznych.

 

GUGiK80

odwzorowanie quasi-stereograficzne płaszczyznowe, ukośne, wiernokątne elipsoidy; płaszczyzna w położeniu siecznym; 1 strefa; elipsoida Krasowskiego

Układ był stosowany na potrzeby wydawania map w skali 1:100 000.

 

Adres źródła: http://www.wodgik.rzeszow.pl/uklady-wspolrzednych