menu mobilne

Wojewódzki ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Rzeszowie

zmień kontrast zmień wielkość czcionki
 • Baner nowy 6
 • Baner nowy 1
 • Baner nowy 3
 • Baner nowy 5
 • Baner nowy 2
 • Baner nowy 4
 • PSIP

Rodzaje Map

I.   Mapa Topograficzna

Jest to opracowanie kartograficzne o treści przedstawiającej elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki. Stanowi jedno z podstawowych źródeł informacji o terenie, jego cechach fizjonomicznych i głównych funkcjach w odniesieniu do określonych obiektów.
Na mapach topograficznych przedstawia się:

   • osnowę matematyczną i geodezyjną,
   • osiedla,
   • obiekty przemysłowe, użyteczności publicznej ...,
   • koleje i urządzenia z nimi związane,
   • drogi i urządzenia z nimi związane,
   • pokrycie terenu,
   • granice administracyjne,
   • rzeźbę terenu,
   • wody.

1. Standardowe opracowania kartograficzne
Są to mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm), wykonane zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 279, poz. 1642) oraz z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1031).


Mapa topograficzna w skali 1:10 000
mapa topograficzna w skali 1:10 000


2. Niestandardowe opracowania kartograficzne

Są to mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 wykonane przed wejściem w życie wyżej wymienionego rozporządzenia, zgodnie z wcześniej obowiązującymi  instrukcjami ‘Zasady Redakcji Mapy Topograficznej w skali ...’, 

Mapa topograficzna w skali 1:10 000
                                                                      mapa topograficzna w skali 1:10 000            mapa topograficzna w skali 1:10 000


Mapa topograficzna w skali 1:25 000
mapa topograficzna w skali 1:25 000


Mapa topograficzna w skali 1:50 000
                                                                     mapa topograficzna w skali 1:50 000            mapa topograficzna w skali 1:50 000

Mapa topograficzna w skali 1:100 000
mapa topograficzna w skali 1:100 000


II.  Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne.

Są to mapy eksponujące kilka lub jeden wybrany element środowiska przyrodniczego lub określoną dziedzinę życia społeczno-gospodarczego. Treścią podkładową map tematycznych najczęściej są wybrane elementy map topograficznych lub ogólnogeograficznych.

1. Mapa
Hydrograficzna

Jest to mapa tematyczna przedstawiająca w syntetycznym ujęciu warunki obiegu wody zestawione w powiązaniu ze środowiskiem geograficznym, jego zainwestowaniem i przekształceniem. Powstaje na podkładzie
mapy topograficznej w skali 1 : 50 000. Do każdego arkusza mapy powstaje komentarz autorski.


Na mapach hydrograficznych przedstawia się:

  • topograficzne działy wodne,
  • wody powierzchniowe,
  • wypływy wód podziemnych,
  • wody podziemne pierwszego poziomu,
  • przepuszczalność gruntów,
  • zjawiska i obiekty gospodarki wodnej,
  • punkty hydrometryczne gospodarki wodnej.

 

Mapa hydrograficzna
Mapa Hydrograficzna


2. Mapa Sozologiczna
Jest to mapa tematyczna przedstawiająca stan środowiska przyrodniczego oraz przyczyny i skutki - tak negatywnych, jak i pozytywnych- przemian zachodzących w środowisku pod wpływem różnego rodzaju procesów,
w tym działalności człowieka, a także sposoby ochrony naturalnych wartości tego środowiska. Powstaje na podkładzie mapy topograficznej w skali 1: 50 000. Do każdego arkusza mapy powstaje komentarz autorski.


Na mapach sozologicznych przedstawia się:

  • formy ochrony środowiska przyrodniczego,
  • degradacje komponentów środowiska przyrodniczego,
  • przeciwdziałanie degradacji środowiska przyrodniczego,
  • rekultywacje środowiska przyrodniczego,
  • nieużytki.
Mapa sozologiczna
Mapa sozologiczna

III. Ortofotomapa

Jest to obraz powstały w wyniku przetworzenia zdjęcia lotniczego lub satelitarnego na obraz odpowiadający rzutowi ortogonalnemu na powierzchnię odniesienia w odpowiednim odwzorowaniu.
Ortofotomapa posiada te same właściwości co zwykła mapa, dzięki czemu można na niej dokonywać pomiarów odległości oraz powierzchni.

Ortofotomapa
ortofotomapa


 • Podkarpackie przestrzeń otwarta
 • Samorząd Województwa Podkarpackiego
 • GUGIK
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze
 • Rzeczypospolita Polska
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
 • Podkarpackie przestrzeń otwarta
 • Samorząd Województwa Podkarpackiego
 • GUGIK
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze
 • Rzeczypospolita Polska
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
 • Podkarpackie przestrzeń otwarta
 • Samorząd Województwa Podkarpackiego
 • GUGIK
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze
 • Rzeczypospolita Polska
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
 • Podkarpackie przestrzeń otwarta
 • Samorząd Województwa Podkarpackiego
 • GUGIK
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze
 • Rzeczypospolita Polska
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
 • Podkarpackie przestrzeń otwarta
 • Samorząd Województwa Podkarpackiego
 • GUGIK
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze
 • Rzeczypospolita Polska
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne