RODO - Wypełnienie obowiązku informacyjnego

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informuje, że:

    1.          Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
                 i Kartograficznej
z siedzibą przy ul. Targowej 1 w Rzeszowie (kod pocztowy: 35-959) tel.: (17) 862-74-71 w. 197, adres e-mail: wodgik@wodgik.rzeszow.pl.
    2.          Inspektorem ochrony danych osobowych jest Paweł Mikuła, tel.: (17) 861-48-27, adres e-mail: pm@wodgik.rzeszow.pl
    3.          Cele przetwarzania danych: realizacja Wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz wydania licencji określającej uprawnienia Wnioskodawcy
                 dotyczące możliwości wykorzystania udostępnianych materiałów, zgodnie z art. 40g ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.) i rozporządzeniem
                 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia
                 Opłaty
(Dz. U. z 2014 r., poz.917 z późn. zm.).
    4.          Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
                 również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo  do wniesienia skargi do organu nadzorczego -
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    5.          Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania wniosku o którym mowa w pkt. 3. Brak podania tych danych oznaczać będzie niemożliwość jego realizacji.
    6.          Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
    7.          Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
    8.          Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
    9.          Dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do zrealizowania wniosku o którym mowa w pkt. 3 oraz przez okres niezbędny dla realizacji warunków udzielonej licencji.