menu mobilne

Wojewódzki ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Rzeszowie

zmień kontrast zmień wielkość czcionki
 • Baner nowy 6
 • Baner nowy 1
 • Baner nowy 3
 • Baner nowy 5
 • Baner nowy 2
 • Baner nowy 4
 • PSIP

Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla organów administracji publicznej w celu realizacji zadania publicznego.


Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym [wzór wniosku]


Na podstawie art. 40a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 2052 ze zm.),  art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzenne (t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 214), art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.670 ze zm.), organy administracji publicznej w celu realizacji zadania publicznego mogą zwrócić się wnioskiem do Marszałka Województwa Podkarpackiego o bezpłatne udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

Wzór wniosku stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 29) 

Warunki:

-   Wnioskodawca musi być organem administracji publicznej lub podmiotem, któremu zlecono lub powierzono realizację zadania publicznego (upoważnienie innych podmiotów może dotyczyć wyłącznie odbioru danych).

-   Wniosek musi wskazywać cel publiczny, przy realizacji którego niezbędne jest posiadanie wnioskowanych danych, co oznacza, że musi zostać podany przepis prawa, z którego wynika wykonywane zadanie. (Organ udostępnia dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanego we wniosku zadania publicznego).

-   Wniosek musi zawierać wszystkie elementy wymienione w Rozporządzeniu w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

-   Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych
w ww. aspektach.


Wniosek do Marszałka Województwa Podkarpackiego można złożyć w formie:

a)        pisemnej,

  • przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem; al. Łukasza Cieplińskiego 4; 35-010 Rzeszów.
  • złożyć osobiście w siedzibie Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zgodnie z ww. adresem.

b)        dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, 

c)        dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym,

  • przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na portalu ePUAP. Po zalogowaniu się do systemu, należy wpisać w oknie wyszukiwania znajdującym się na ekranie strony głównej nazwę: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

 

UWAGA  
Przykład wypełnienia wniosku [przykładowy wniosek]
Celem uniknięcia błędów formalnych przed złożeniem wniosku zaleca się uzgodnić jego treść z pracownikiem WODGiK Rzeszów

tel.: (17) 743-32-93

email: wodgik@wodgik.rzeszow.pl
 • Podkarpackie przestrzeń otwarta
 • Samorząd Województwa Podkarpackiego
 • GUGIK
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze
 • Rzeczypospolita Polska
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
 • Podkarpackie przestrzeń otwarta
 • Samorząd Województwa Podkarpackiego
 • GUGIK
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze
 • Rzeczypospolita Polska
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
 • Podkarpackie przestrzeń otwarta
 • Samorząd Województwa Podkarpackiego
 • GUGIK
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze
 • Rzeczypospolita Polska
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
 • Podkarpackie przestrzeń otwarta
 • Samorząd Województwa Podkarpackiego
 • GUGIK
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze
 • Rzeczypospolita Polska
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
 • Podkarpackie przestrzeń otwarta
 • Samorząd Województwa Podkarpackiego
 • GUGIK
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze
 • Rzeczypospolita Polska
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne