Zgłoszenie pracy geodezyjnej/kartograficznej, zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych.


1. Zgłoszenie prac geodezyjnych [wzór wniosku]

2. Zgłoszenie prac kartograficznych [wzór wniosku]

3. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych [wzór wniosku]


Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac
oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U.2014, poz. 924), zgłoszenia prac i zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac należy składać na formularzach.Formularze można złożyć w formie:


a)        pisemnej,

  • przesłać pocztą na adres: WODGiK w Rzeszowie, ul. Targowa 1 , 35-959 Rzeszów.
  • złożyć osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
   w Rzeszowie zgodnie z ww. adresem. Przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:00.

b)        dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art.3, pkt.1 lub pkt.2 ustawy z dnia 18 września 2001 roku, o podpisie elektronicznym (Dz.U.2013, poz.262),

  • przesłać na adres e-mail: wodgik@wodgik.rzeszow.pl

c)        dokumentu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art.3, pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
           (Dz.U.2013, poz.235).

  • przesłać jako załącznik do ‘Pisma ogólnego do podmiotu publicznego’ za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na portalu ePUAP. Po zalogowaniu się do systemu, należy wpisać w oknie wyszukiwania znajdującym się na ekranie strony głównej nazwę: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie.


W przypadku pytań i wątpliwości  prosimy o kontakt:

tel: (17) 862-74-71 w. 197

tel/fax: (17) 852-59-57

email: wodgik@wodgik.rzeszow.pl